• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
 • office@c4c.ro
In Lin Start-up,News

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI LIN START-UP, POCU/82/3/7/106058

 1. Introducere

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Asociația C4C – Communication for Community, cu sediul în sat Bolovani, comuna Cornățelu, str. Ion Bolovăneanu, nr. 159, jud. Dâmbovița, în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului „Lin Start-up”, POCU/82/3/7/106058, anunță organizarea unei proceduri de SELECȚIE PARTENER PROIECT

 1. Obiectivul general al proiectului

Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 este finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 312 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est (…) În acest sens, proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Est prin înființarea a 37 start-up-uri care vor genera cel puțin 74 noi locuri de muncă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice “România Start Up Plus”, aferent OS 3.7. Ghidul menţionat se poate descărca şi accesa de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

 1. Criterii de eligibilitate

Conform Ghidului Solicitantului, partenerii eligibili pot fi:

 • furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

 

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei de antreprenoriat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. Condițiile privind capacitatea operațională și financiară stipulate în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – în cazul acestui proiect capacitatea financiară disponibilă trebuie să fie de aproximativ 2 mil. lei.
 2. Condițiile privind capacitatea tehnică:
 • Are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni de consiliere și/sau dezvoltare a IMM.
 • Demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă între 1.01.2012 şi 31.08.2016 – data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/ contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de ex., cererea de finanţare, rapoartele finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid.

 

 1. Aspecte ce țin de implementarea proiectului

Activități în care se va implica Partenerul:

A2.3 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării si dezvoltării afacerilor finantate, cu atenție pe urmărirea temelor transversale.

A2.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului – proiectul prevede o responsabilitate directă pentru 10 planuri de afaceri deja selectate.

A3.1 Program de monitorizare a funcționării si dezvoltării afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora – cele 10 de mai sus.

 

Perioada și stadiul de implementare: proiectul este în derulare, luna aprilie 2019 este luna 15 de proiect, din 30 contractate inițial.

Este în curs de finalizare raportarea pentru etapa 1.

Nu sunt semnate încă contractele de subvenție.

Partenerul existent nu mai este implicat în activități de la data de 1/04/2019 – retragerea este motivată de opțiuni de dezvoltare care nu mai permit asumarea rolului de administrator de schemă de minimis.

 

Resurse umane implicate din partea Partenerului:

Coordonator proiect, normă de 2 ore/zi

Educație: studii superioare

Experiență specifică: în implementarea de proiecte și în planificarea/organizarea de activitati de formare, mai mare de 5 ani, precum și experiență în urmărirea obiectivelor transversale.

Competențe solicitate: Cunostinte legate de planificarea strategica, alocarea resurselor, coordonarea oamenilor si resurselor; atentie la detalii; de organizare, planificare si asumare a responsabilitatii; buna capacitate de prioritizare, Utilizarea Pachetului MS Office.

 

Expert ajutor minimis, normă de 4 ore/zi

Educație: studii superioare, de preferință în domeniul Managementul afacerilor, economic, finanțe.

Experiență specifică: experiență în derularea de activități economice, managementului de afaceri, 2.9 ani

Competențe: cunostinte legate de planificarea strategica, alocarea resurselor financiarer; atentie la detalii; de organizare, planificare si asumare a responsabilitatii; Cunostinte despre procesele de infiintare si derulare a unor afaceri. Cunoasterea legilor ce guverneaza procesul de decontare aplicat în cadrul schemelor de minimis Utilizarea Pachetului MS Office.

 

Buget alocat Partenerului: cheltuielile estimate pentru cheltuielile salariale și rata forfetară vor fi de maxim 12% din ajutorul de minimis acordat. Pachetul de finanțare prevăzut în proiect este de max. 178.000 lei/plan de afaceri.

 

 1. Detalii de procedură:

 

Procesul de selecție este organizat în două etape.

Prima etapă este de clarificare a intențiilor de implicare astfel încât setul de documente solicitat este minimal și nu implică obținerea de documente suplimentare (de tipul certificatelor ficale etc), care vor fi solicitate doar celor care își exprimă intenția.

 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor transmite la adresa de e-mail office@c4c.ro o Scrisoare de intenţie asumată de Reprezentantul legal şi Fişa partenerului, conform modelelor anexate (Anexa nr. 1: Scrisoare de intenție și Anexa nr. 2: Fișa partenerului), în care să prezinte activitatea relevantă în domeniul proiectului, cât şi experienţa în derularea de proiecte din fonduri nerambursabile, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POCU vizând OS 3.7, SMIS 106058 ”.

Documentele pot fi transmise și postal la adresa de corespondență:

Asociația C4C Communication for Community

Str. Pitarul Hristache nr. 5, etaj 5, sector 1, București

Termen limită etapa 1: 16.04.2019, ora 14:00 

 

Persoana desemnată pentru detalii suplimentare este Daniela Vișoianu, Manager proiect, 0721922933.

 

 

DESCARCATI:

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.