• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro

LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă

LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531

Asociația C4C – Communication for Community implementează în perioada 20 iulie 2022 – 19 august 2023 proiectul „LEHLIU-GARĂ – o comunitate incluzivă”, cod SIPOCA 1003, cod SMIS 151531, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta și consolida capacitatea ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în sprijinirea și dezvoltarea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunității locale în viața publică și de participare la procesele decizionale, având la bază promovarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Obiective specifice:
OS 1 Crearea Monitorului societății civile cu responsabilitate la nivelul comunității Lehliu-Gară și județului Călărași, în vederea implicării acesteia în sprijinirea și dezvoltarea de inițiative de dezvoltare locală.
OS 2 Constituirea și operaționalizarea unui Comitet de responsabilitate civică și implicare locală, care să reunească reprezentanți ai tuturor actorilor sociali relevanți (societate civilă, cetățeni, reprezentanți ai autorităților locale).
OS 3 Crearea unui comitet consultativ local care să asigure dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic.
OS 4 Dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare independența a politicilor și strategiilor la nivel local.
OS 5 Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul responsabilității civice și bunei guvernanțe.

Rezultate previzionate:

  • 1 Comitet de responsabilitate civică și implicare locală constituit și funcțional
  • 1 analiză calitativă privind provocările și oportunitățile de dezvoltare a comunității locale
  • 1 instrument de monitorizare și evaluare independent a politicilor și strategiilor la nivel local
  • 40 persoane instruite în domeniul „Responsabilitate civică și implicare în rezolvarea problemelor comunității”și „Bună guvernanță”

Valoarea totală a proiectului este 387,710.01 (dintre care 379,955.80 cheltuieli totale nerambursabile și 7,754.21 cheltuieli totale contribuție proprie).