• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
 • office@c4c.ro

Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale

C4C – Communication for Community lansează un proiect destinat

îmbunătățirii politicilor publice privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale oferite copiilor cu deficiențe auditive și vizuale

 

Proiectul „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” – cod SMIS 112080 vizează politicile publice privind accesul la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și sporirea șanselor de acces ale acestor copii la servicii educaționale de calitate.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se derulează în perioada aprilie 2018 – august 2019.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii CES cu deficiențe de tip auditiv și vizual, al creșterii calității procesului educațional adaptat nevoilor acestora, și al asigurării egalității de șanse și nediscriminării acestora în școală.

Obiectivul va fi realizat prin creșterea capacitații organizațiilor neguvernamentale de a se implica în acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, prin dezvoltarea de rețele si parteneriate între societatea civila si factorii instituționali relevanți în vederea derulării de activități de advocacy.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în domeniul politici publice și advocacy pentru 45 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul educației și al promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

 

OS2. Formularea, promovarea și acceptarea unei propuneri de politică publica având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor CES cu dizabilități vizuale și auditive și asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate și a nediscriminării acestora în școală, în cadrul unui amplu proces consultativ, cu implicarea factorilor neguvernamentali și guvernamentali cointeresați (120 reprezentanți ONG și 80 reprezentanți instituționali)

OS3. Dezvoltarea rețelei naționale EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru copii cu cerințe educaționale speciale (CES), creată și utilizată ca instrument de elaborare participativă a propunerii de politică publică alternativă (100 organizații neguvernamentale implicate).

 

În cadrul proiectul se vor realiza următoarele activități:

 • Crearea unei rețele tematice a ONG-urilor și specialiștilor în domeniul educației pentru copiii cu nevoi educaționale speciale (copii CES), rețea ce va fi utilizata in procesul de elaborare a politicilor publice cu impact asupra acestor copii;
 • Realizarea unei analize privind accesul si calitatea serviciilor educaționale furnizate copiilor CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv;
 • Elaborarea unui studiu comparativ privind politicile publice aplicate de alte state europene în ce privește educația copiilor cu dizabilități (cu precădere vizuale si auditive);
 • Instruirea reprezentanților ONG în domeniul politici publice ș i advocacy;
 • Elaborarea, in cadrul unui amplu proces consultativ, a 4 propuneri de politici publice având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale si auditive si asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate si a nediscriminării acestora în școală.
 • Propunerile de politică publică vor fi temeinic fundamentate, în timp ce experții implicați și echipa de proiect vor asigura o comunicare permanentă cu factorii decidenți de la nivelul Ministerului Educației Naționale, în scopul informării și implicării directe a acestora în procesul de elaborare a propunerilor de politică publică. Acestea vor fi supuse consultării cu factorii cointeresați din cadrul rețelei EDU-CES și promovate către Ministerul Educației Naționale, în vederea acceptării și implementării acestora la nivel național.
 • Propunerile de politici publice vor viza cel puțin următoarele aspecte:
 • eliminarea/limitarea barierelor de acces la serviciile educaționale în cazul copiilor cu nevoi educaționale speciale (copiii CES),
 • îmbunătățirea practicilor educaționale și adaptarea acestora la nevoile specifice acestor copii,
 • promovarea egalității de șanse și a nediscriminării,
 • aplicarea bunelor practici identificate la nivel național și european.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 1. Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern:
  • 45 reprezentanți ai C4C si ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice și în activități de advocacy;
  • O analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în România copiilor cu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv (bariere de acces, practici educaționale, egalitate de șanse și tratament, proceduri de monitorizare a parcursului școlar al acestora, bune practici existente s.a.), elaborată cu implicarea ONG-urilor din domeniu;
  • Un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene în ce privește accesul la educație, calitatea serviciilor educaționale și asigurarea egalității de șanse pentru copii cu dizabilități vizuale si auditive;
  • 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate, având ca obiect îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive, asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate și a nediscriminării acestora în școala;
  • Rețeaua EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru copii cu cerințe educaționale speciale, creată și utilizată ca instrument de elaborare participativă a propunerilor de politică publică alternativa (având minim 100 organizații membre);
  • 8 consultări regionale organizate cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente în scopul elaborării propunerilor de politici publice alternative;
  • Un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative organizat la nivel central cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente.

 

 1. Rezultat program 11 – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate:
 • 3 propuneri de politici publice alternative, acceptate la nivelul Ministerul Educației Naționale și/sau al Parlamentului.

 

Valoarea totală a proiectului este de 693,255.50 lei, din care 679,390.39 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, în timp ce finanțarea națională este în valoare de 13,865.11 lei.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

C4C – Asociația Communication for Community

Adresa: Str. Hristache Pitarul, nr. 5, etaj 5, sector 1, București, cod poștal 011623;
Tel: 021 211 00 28; Email: office@c4c.ro; Website: www.c4c.ro

Persoana de Contact: Mihaela CĂLIN – Manager proiect;

Tel: 0726 704 761; Email: mihaela.calin@c4c.ro