• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro
In Achizitii

ACHIZITIA DE SERVICII LABORATOR DE COMBATERE A DISCRIMINARII

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani

Contract POCU/138/4/1, cod SMIS 114630

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

ACHIZITIA DE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

ORGANIZARE LABORATOR DE COMBATERE A DISCRIMINARII(LCD)

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea:                              ASOCIAȚIA C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY

Adresa postala:                       str. Pitarul Hristache, nr. 5, et. 5, sector 1, București

Telefon/fax/email:                   021 211 00 28

Adresa internet (URL):           www.c4c.ro

Tipul autorității:                      ONG – Solicitant al finanțărilor nerambursabile în parteneriat cu instituții publice

 

II. PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

NORME PROCEDURALE INTERNE – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ, finalizată prin incheierea unui contract de achiziție publică.

Procedura se va desfășura conform NORME PROCEDURALE INTERNE (publicată pe site-ul propriu www.c4c.ro) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei pană la 3.376.500 lei (exclusiv);

 

III. DENUMIRE SERVICII:

Servicii organizare evenimente pentru organizare laborator de combatere a discriminarii (LCD) prestate în cadrul proiectului  „KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani”, finanțat în baza contractului de finanțare POCU/138/4/1, cod SMIS 114630, cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

 

IV. TIP CONTRACT:

Contract de prestări de servicii.

 

V. VALOARE ESTIMATĂ: 44,125.50 lei fără Tva.

 

VI. SURSA DE FINANȚARE: Fondul Social European și Bugetul Național.

 

VII. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

 

VIII. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 90 zile.

 

IX. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

Prețul cel mai scăzut.

 

X. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE:

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

 

XI. CERINȚELE MINIME DE CALIFICARE, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:

  1. Fișa de date
  2. Caietul de Sarcini
  3. Propunere contract
  4. Formulare

 

XII. OFERTANȚII:

Ofertantul trebuie să respecte prevederile caietului de sarcini in intocmirea ofertei.

 

XIII. PLATA: plata se face conform modalității de facturare și plată descrisă în Caietului de Sarcini.

 

XIV. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul Hristache, nr. 5, etaj 5, cod poștal: 011626.

 

XV. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu c4c.ro;

 

XVI. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu c4c.ro;

 

XVII. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

 

XVIII. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu c4c.ro sau poate fi ridicată de la sediul Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul Hristache, nr. 5, etaj 5, cod poștal: 011626.

 

XIX. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 31.07.2019, ora 15.00

 

XX. DATA ȘI ORA deschiderii ofertelor: 31.07.2019, ora 15.15

 

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din fișa de date, caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

 

 

Întocmit,

Corneliu Vișoianu

Manager Proiect

                                                                                                                        Data: 18.07.2019

Documente disponibile pentru descarcare:

Tags Clouds

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.