• str. Racari, nr. 59, bl. 30A, scara A, et. 4, ap. 27, sector 3, Bucuresti
  • office@c4c.ro
In Achizitii

ACHIZITIA DE SERVICII CATERING

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ

Denumirea:                              ASOCIAȚIA C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY

Adresa postala:                       str. Pitarul Hristache, nr. 5, et. 5, sector 1, București

Telefon/fax/email:                   021 211 00 28

Adresa internet (URL):           www.c4c.ro

Tipul autorității:                      ONG – Solicitant al finanțărilor nerambursabile în parteneriat cu instituții publice

 

II. PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

NORME PROCEDURALE INTERNE – PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ, finalizată prin incheierea unui contract de achiziție publică.

Procedura se va desfășura conform NORME PROCEDURALE INTERNE (publicată pe site-ul propriu www.c4c.ro) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei pană la 3.376.500 lei (exclusiv);

 

III. DENUMIRE SERVICII:

Pentru implementarea proiectului „KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani”  vom achiziționa  servicii catering pentru pentru participanții la programul Școală după Școală, în cadrul activității A1.2 Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de tip „Scoala dupaScoala”, pentru 110 elevi [80 romi si 30 neromi] din Razvani)

 

IV. TIP CONTRACT:

Contract de prestări de servicii.

 

V. VALOARE ESTIMATĂ: 234,264.42 lei fără Tva.

 

VI. SURSA DE FINANȚARE: Fondul Social European și Bugetul Național.

 

VII. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

 

VIII. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 90 zile.

 

IX. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

Prețul cel mai scăzut.

 

X. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE:

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

 

XI. CERINȚELE MINIME DE CALIFICARE, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:

  1. Fișa de date
  2. Caietul de Sarcini
  3. Propunere contract
  4. Formulare

 

XII. OFERTANȚII:

Ofertantul trebuie să întocmească oferta în condițiile documentației de atribuire.

 

XIII. PLATA: plata se face conform modalității de facturare și plată descrisă în Caietului de Sarcini.

 

XIV. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul Hristache, nr. 5, etaj 5, cod poștal: 011626.

 

XV. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu c4c.ro;

 

XVI. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu c4c.ro;

 

XVII. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

 

XVIII. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu c4c.ro sau poate fi ridicată de la sediul Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul Hristache, nr. 5, etaj 5, cod poștal: 011626.

 

XIX. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 04.11.2019, ora 15.00

 

XX. DATA ȘI ORA deschiderii ofertelor: 04.11.2019, ora 15.05

 

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din fișa de date, caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

 

                                                                                                                        Data: 24.10.2019

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.